Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Fokciński, Hieronim - Udział kardynała Hozjusza w konsystorzach papieskich w latach 1569-1579

Opening only publication edition...