Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Digitisation sponsor = Digitalizacja, scalenie i udostępnienie oraz stworzenie bazy bibliograficznej pierwszego w Polsce katolickiego czasopisma naukowego \"Studia Warmińskie\" – zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę]