Deutsch   polski   English   русский  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Digitisation sponsor = W 2017 roku Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko\-Mazurskiego w Olsztynie otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na realizację zadania\: • Digitalizacja dziedzictwa kulturowego II Rzeczpospolitej Polskiej w kolekcji Biblioteki Naukowej Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana Grzyckiego \(digitalizacja czasopisma naukowego \"Przegląd Weterynaryjny\"\) \- zadanie finansowane w ramach umowy 649/P\-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę]