Deutsch   polski   English   русский  

Publication

Publication description

Obrot Całego Roku Kazaniami Niedzielnymi Ku Wiecznośći Skierowany / W Przeświętney Kollegiacie Łowickiey przy frekwencyi godnego Auditora Kaznodzieyskim stylem Remonstrowany, Jasnie Oswieconemv, Xiązęciv Jegomosci Krzysztofowi Antoniemu Na Słupowie Szembekowi Arcy-Biskupowi Gnie

Opening only publication edition...