Regulations of Warmia-Mazury Digital Library

 

I. Polityka tworzenia Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej

1.1. Warmińsko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa ma charakter archiwum obiektów elektronicznych, czyli jest bazą danych w rozumieniu ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.).

1.2. WMBC gromadzi cyfrowe wersje dokumentów wcześniej opublikowanych lub dokumenty tzw. „urodzone cyfrowo”. W zasobach WMBC umieszczane są zdigitalizowane materiały o różnych formach wydawniczych: książki, czasopisma, zbiory kartograficzne, ikonograficzne, audiowizualne, druki ulotne, plakaty itp.

1.3. Twórcy WMBC w trosce o zachowanie dziedzictwa kultury polskiej i światowej digitalizują zasób, którego wartość uprawnia do objęcia go szczególną ochroną.

1.4. Twórcy WMBC szczególny nacisk kładą na gromadzenie materiałów związanych z regionem warmińsko-mazurskim.

1.5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, jako założyciel WMBC oraz koordynator prac, będzie współpracować z partnerami działającymi na zasadzie konsorcjum w zakresie migracji i archiwizacji obiektów cyfrowych umieszczonych na serwerze oraz gromadzenia danych osobowych redaktorów WMBC.

1.6. Twórcy WMBC gwarantują długoterminowe przechowywanie zgromadzonych wersji cyfrowych zbiorów, wykonanych zgodnie z zasadami dobrych praktyk oraz bezpieczne warunki ich przechowywania.

1.7. Twórcy WMBC dołożą wszelkich starań, aby digitalizacji i upowszechnianiu poddawane były wyłącznie zbiory do tego uprawnione. Jeśli do biblioteki cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z naruszeniem praw, w szczególności autorsko-majątkowych, cywilnego (a zwłaszcza ochrony wizerunku), RODO i innych, opublikowane wcześniej dzieło zostanie natychmiast wycofane z domeny publicznej i niezwłocznie przeniesione do archiwum zamkniętego. W efekcie użytkownicy będą mieli dostęp jedynie do opisu bibliograficznego dzieła. Wycofana wersja cyfrowa dzieła nie zostanie zniszczona.

 

II. Zasady udostępniania zasobu w Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej

2.1 W WMBC gromadzone i udostępniane są publikacje w domenie publicznej oraz podlegające ochronie prawa autorskiego.

2.2 Materiały w domenie publicznej to zbiory, które nie podlegają ochronie prawa autorskiego (lub których prawa wygasły). Oznacza to, że stanowią one wspólną własność dostępną dla każdego do wykorzystania w swobodny sposób i w dowolnym celu z poszanowaniem osobistych praw autorskich. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z póź. zmian.) do domeny publicznej należą:

2.2.1 materiały, których polskie prawo autorskie nie chroni: akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, opublikowane opisy patentowe lub ochronne, proste informacje prasowe.

2.2.2 materiały, których prawa majątkowe wygasają jeśli:

a) minęło 70 lat od śmierci twórcy utworu lub ostatniego ze współtwórców;

b) minęło 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu anonimowego;

c) w przypadku utworów audiowizualnych – zmarła ostatnia z osób odpowiedzialnych za stworzenie dzieła: główny reżyser, autor scenariusza, operator obrazu, autor dialogów, kompozytor muzyki.

2.3 Materiały podlegające ochronie praw autorskich poddawane digitalizacji udostępniane są w WMBC z klauzulą „Dostępne dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku” względnie „Dostępne wyłącznie na stanowiskach komputerowych na terenie biblioteki”. Wersja cyfrowa materiału chronionego prawem autorskim stanowi jego wierne odbicie i udostępniana jest w zastępstwie dokumentu tradycyjnego.

 

III. Zasady wykorzystywania zasobu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej

3.1 Zbiory WMBC zostały udostępnione zgodnie z prawem, co oznacza, że w myśl ustawy O ochronie baz danych (Dz. U. z dnia 9 listopada 2001 r.):

a) można wykorzystać publikacje dostępne na stronach WMBC do niekomercyjnych celów (na własny użytek lub jako ilustrację dla celów edukacyjnych i badawczych lub jako materiał zamieszczany na niekomercyjnych stronach WWW o charakterze dydaktycznym, naukowym i badawczym). Warunkiem jest podanie informacji o autorze i źródle pochodzenia obiektu (link do całego zasobu WMBC http://wmbc.olsztyn.pl lub adres URL stanowiący identyfikator publikacji).

b) nie można wykorzystywać publikacji dostępnych na stronach WMBC w przedsięwzięciach komercyjnych (z wyłączeniem obiektów udostępnionych w domenie publicznej). Obiekty cyfrowe nie mogą być sprzedawane w żadnym formacie i na żadnym nośniku bez zgody właściciela praw majątkowych.

 

IV. Polityka dostarczania obiektów autorskich do WMBC

4.1 Autorzy lub wydawcy zainteresowani opublikowaniem swoich dzieł w WMBC mogą dostarczyć do biblioteki cyfrowej swoje dzieła po uprzednim podpisaniu umowy lub udzieleniu licencji precyzującej warunki udostępniania dokumentu.

4.2. Utwór zostanie przyjęty do WMBC, jeśli odpowiada kryteriom gromadzenia materiałów ustalonym przez członków klastra.

4.3. Utwór nie może być udostępniony w WMBC, jeśli autor zawarł umowę z wydawcą lub inną instytucją i nie minął okres zastrzeżony w umowie.

 

This page uses 'cookies'. More information