Obiekt

Tytuł: Pravilnik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ = Prawilnik, to jest: kanony czytane w klasztornej regule modlitewnej [przed spowiedzią i Św. Komunią]

Opis:

Opr.: karton, płótno czarne zdobione wzorem geometrycznym, grzbiet i brzegi uszkodzone ; Uwagi: język cerkiewnosłowiański. Dane wydawnicze na k. 68v pod spisem treści i przerywnikiem: „Sїă s[vă]taă i b[o]gpd[o]hnovênnaă kniga, naricaêmaă Pravilnik´´, Pravilnik´´, sirěč´: kanony čtomyă na kělejnom´´ pravilĕ. Napêčatasă v´´ Tỳpografїi Hr[i](s)tїăn´´, Solovêckago i Staropomorskago Potomstva ?”. Znak zapytania wstawiany był w księgach w drukarni braci Andreja i Alekseja Owczynnikowych po 1880 r. Należeli do odłamu starowierców - fiedosiejewców. Drukowali nielegalnie księgi dla współwyznawców od ok. 1863 do 1895 w Moskwie i okolicznych miejscowościach oraz wsi Baniewo w guberni jarosławskiej. Drugi egzemplarz wydania w Klasztorze staroobrzędowców w Wojnowie – oprawiono w nim po k. 64 karty 1-5 z innego wydania [zastawka z drukarni łuki Grebniewa] z tekstem Kanon´ prês[vă]tĕj B[ogaro](d)[i]cě, tvorênїê kỳr´ Fêofana. ; Bibl.:Voznesenskij, Mangilev, Počinskaâ, s. 54-58 ; Prow.: 1. Dikopolska Helena - przełożona klasztoru staroobrzędowców w Wojnowie w l. 1905 – 1928 – zapis donacyjny na k. 68v pod tekstem głównym, cs, półustaw: „Sìj Pravel´nik//Daruû, lûbimoj moêj dočêri//Anis´i. Trifonovně. Gurkovskoj,// na dobruû pamăt´. I na dušêvnoê// spasenїê. G.[rešnaă] Êvpraksїă// 1935. 27 ḟêvrălă”. 2. Klasztor staroobrzędowców w Wojnowie ; Format i obj.: 8º, 22,5x18,2 cm, 68 k. [Def. brak k. 18]

Abstrakt:

Projekt "Slavica a bizantyjskie dziedzictwo. Multimedialny katalog zabytków piśmiennictwa staroobrzędowców zamieszkałych w Polsce jako narzędzie odtwarzania fenomenów ginących kultur" (grant NCN 2011/01/B/HS2/03201)

Wydawca:

v´´ Tỳpografїi Hr[i](s)tїăn´´, Solovêckago i Staropomorskago Potomstva ? = Drukarnia Potomków Sołowieckich i Staropomorskich Chrześcijan, [druk. Andrej i Aleksej Ovčinnikov]

Format:

application/pdf

Identyfikator:

oai:wmbc.olsztyn.pl:1310

Język:

chu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji